fbpx '

Regulamin

 1. Definicje 1
 2. Postanowienia ogólne 2
 3. Dostęp do usługi 3
 4. Rejestracja w Serwisie 3
 5. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie 4
 6. Ceny usług świadczonych drogą elektroniczną 5
 7. Formy płatności 5
 8. Odstąpienie od umowy 6
 9. Reklamacje towarów i usług 6
 10. Przetwarzanie danych osobowych 7
 11. Postanowienia końcowe 7

1. Definicje

 1. CEZIS Sp z o.o.- Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 55/2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000722475 posługująca się nadanym jej NIP 6342923550 oraz numerem REGON 36946190400000;
 2. Konto Użytkownika- indywidulane konto Użytkownika generowane w procesie rejestracji w Serwisie.
 3. Licencja- okres na jakiś Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi w Serwisie;
 4. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Przedmiotem świadczonej w serwisie usługi mogą być filmy, szkolenia lub kursy;
 5. Regulamin – Regulamin Serwisu vod.cezis.pl;
 6. Serwis – Serwis vod.cezis.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.vod.cezis.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której CEZIS Sp. z o.o. dokonuje świadczenia usług drogą elektroniczną; 
 7. Sprzęt – urządzenie spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usług, w tym urządzenie mobilne (smartfony, tablety), odbiorniki telewizyjne smart TV, urządzenia typu Blu-ray, kina domowe z Blu-ray oraz inne urządzenia umożliwiające odbiór udostępnianych za jej pośrednictwem materiałów wideo. Dostęp do Usługi wymaga posiadania Sprzętu, spełniającego wymogi określone w punkcie 6.1;
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy CEZIS Sp. z o.o. a danym Klientem, o treści ustalonej Regulaminem. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowę o dzieło;
 9. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu oraz odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 10. Usługi odpłatne- usługi świadczone drogą elektroniczną przez CEZIS Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej między CEZIS Sp. z o.o. a Użytkownikiem;
 11. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym Serwis vod.cezis.pl działający pod adresem www.vod.cezis.pl jest: Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-047, ul. Kościuszki 55/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000722475 posiadająca REGON: 36946190400000, NIP: 6342923550.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług poprzez zorganizowany Serwis www.vod.cezis.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Każda osoba korzystająca z Dostępu do Usług świadczonych za pomocą Serwisu jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad.
 5. Złożenie zamówienia w Serwisie www.vod.cezis.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która: 
  • ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, 
  • która zaakceptowała Regulamin.
 7. Usługi odpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Usługi świadczone będą w języku polskim. 
 9. Usługi świadczone przez CEZIS Sp z o.o. przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 10. Użytkownikowi nie wolno upubliczniać materiałów lub informacji, do których CEZIS Sp. z o. o. przysługują majątkowe prawa autorskie.
 11. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług CEZIS Sp. z o.o. nie obciążają CEZIS Sp. o.o. 

3. Dostęp do usługi

 1. Dostęp do Usługi jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP. 
 2. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu.
 3. Płatności za Dostęp do usługi można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami. 
 4. Dostęp do Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie danego Produktu.
 5. Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Użytkownika, wymagają rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez stronę internetową vod.cezis.pl.  Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta jest konieczne do celów autoryzacji.

4. Rejestracja w Serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”).
 2. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację Konta Użytkownika w Serwisie.
 3. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

5. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

 1. Korzystanie z Usługi jest odpłatne.
 2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 3. CEZIS Sp. z o.o. ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
  • wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 5. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 •  Zasady świadczenia Usługi
 1. Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 8 lub wyższej, Mac OSX 10.12 lub wyższej za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: Google Chrome 64.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 58.0 lub nowszej, Safari 11 lub nowszej, Opera 49.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików „cookies” i JavaScript oraz wspierać technologię zabezpieczeń do treści DRM: Widevine Modular, Fair Play lub Play Ready.
 2. Dostęp i korzystanie z usługi w przypadku pozostałych urządzeń możliwy jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android,  wersja 5.0 lub wyższa wspierająca technologię zabezpieczeń treści Widevine Modular (DRM),
  • dla Użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS, najnowsza opublikowana przez producenta systemu dostępna wersja lub którakolwiek z dwóch poprzedzających ją wersji oprogramowania, wspierająca system zabezpieczeń treści Fair Play,
  • system operacyjny urządzenia mobilnego nie może być zmodyfikowany  przez tzw.  proces „rootowania” lub  „jailbreak” i musi pochodzić z oficjalnego źródła dystrybucji producenta danego systemu operacyjnego,
  • możliwe jest korzystanie z Usługi na wybranych urządzeniach smart TV z systemem Samsung Tizen w najnowszej wersji opublikowanej przez producenta systemu.
 3. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Dostęp do serwisu i korzystanie jest możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s
 5. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. 
 6. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 7. CEZIS Sp. z o.o. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 8. Ze względu na niezależne od CEZIS Sp. z o.o. właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

7.   Ceny usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Ceny w Serwisie www.vod.cezis.pl podawane w złotych polskich są cenami brutto. 
 2. Cena podana na stronie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia. 
 3. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen usług, wprowadzania nowych towarów lub usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu. 

8. Formy płatności

 1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez CEZIS Sp. z o.o., to:
 2. tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU;
 3. przelewy tradycyjne przy wyborze, których klient otrzymuje numer konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

-Karta płatnicza: Użytkownik musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017  poz. 683 ) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług CEZIS Sp. z o.o. , z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez CEZIS Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować CEZIS Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu ul. Kościuszki 55/2, 40-047 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: sklep@cezis.pl
 4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać oryginał pocztą na adres Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu ul. Kościuszki 55/2 40-047 Katowice. Formularz można także przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@cezis.pl[AP6] W przypadku wybrania drogi elektronicznej należy wysłać skan oryginału wypełnionego formularza. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego  www.vod.cezis.pl jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy CEZIS Sp. z o.o. zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym CEZIS Sp. z o.o. został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności CEZIS Sp. z o.o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

10. Reklamacje towarów i usług

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. 
 2. Reklamację należy złożyć drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail sklep@cezis.pl. [AP7] 
 3. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacji, który w przypadku wybrania tej formy, należy wydrukować, wypełnić oraz przesłać na adres sklep@cezis.pl. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. CEZIS Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Użytkownika o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji:
  a) w przypadku płatności za pomocą przelewu – na konto bankowe, wskazane przez Użytkownika e-mailem lub w piśmie reklamacyjnym;
  b) w przypadku płatności kartą – zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik zostanie o niezasadności reklamacji.
 7. CEZIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów. 

11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownicy przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie realizacji zamówienia oraz mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych wyłącznie na potrzeby Serwisu. Podanie przez Użytkownika jego danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość składania przez niego zamówień.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności oraz plików Cookies dostępnej pod adresem: https://vod.cezis.pl/polityka-prywatnosci-oraz-plikow-cookies/. Polityka Prywatności i plików Cookies stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności i plików Cookies. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

12. Postanowienia końcowe

 1. CEZIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Serwisem, pod adresem: sklep@cezis.pl oraz telefonicznie pod numerem[1]: 531986031 
 3. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. CEZIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.vod.cezis.pl.  
 5. Zamieszczone na stronie Serwisu opisy Produktów zdjęcia oraz wszelkie innych materiały stanowią własność CEZIS Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Kontakt: Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-047, ul. Kościuszki 55/2, tel: 531986031, adres e-mail: sklep@cezis.pl, nr rachunku bankowego:  24 1050 1214 1000 0090 8031 9735

Zał. Nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWYCentrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 55/2
40-047  Katowice
adres e-mail sklep@cezis.pl[

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług, której przedmiotem są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..
 
Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr………………………………………Data ………………..

                                                                                           Podpis…………………..

Zał. Nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 55/2
40-047  Katowice
adres e-mail sklep@cezis.pl

Przedmiot reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer faktury ………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..
 
Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

Działania naprawcze/żądanie reklamującego: 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad, 
(___) usunięcie wady,
(___) odstąpienie od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………………………………………………

Data ………………..

                                                                                           Podpis…………………..

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………… 
(Data i podpis Sprzedawcy) 


[1] Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem/taryfą operatora”. 


Copyright © 2019 vod.cezis.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea

Regulamin
Polityka prywatności i Cookies

Przetwarzanie danych osobowych